Bèl mannyè kréyòl

Bèl mannyè kréyòl
Sis bèl mannyè Lasyèd

par Maksèt Olsòn

en français - en chinois

 

 

Stockholm, Hôtel de ville sur l'île du roi. Photo Malte Olsòn.

Hôtel de ville sur l'île du roi.

Pou'w byen viv adan on péyi, fò'w konnèt bèl mannyè a'y. An ka ba zót sis larèl a Lasyèd an sis-kat-dé: Alè (Ponctualité). Fè plan (Planification). Kyenbé pawòl. Tiré soulyé... Mèsi pou manjé-la. Mèsi pou envitasyon-la.

 • Mètmo a Lasyèd sé “Sverige i tiden”, “Lasyèd alèkilé.” Sa makyé anlè lajan-la. Si'w ni on mo (rendez-vous) épi on syédwa é ou tadé, pon dékatman, pon padon pa ka tiré'w la. Ou klasé: i pa alè.
 • Fè plan pòtalans. Yo toujou ka fè plan. Sé on péyi menm grandè ki Lafwans èvè yenki nèf milyon moun, adonk fè plan ka rédé yo sav sa yo vlé, vizé, vizyonné ...
 • La syèd “Ba dé moun séryé pawòl sé papyé tenbré.” Jiskaprézan, lè on syédwa jénérasyon an mwen pwomèt on biten, sé komdifèt! É blagyè pa adan sa. Pli on syédwa gwokyap, pli i senp an-pa-ni-gran-zafè. Blagé sé pli mové mannyè. Fè mannèv i ka konté.
 • Avan-w rantré an kaz a syédwa, tiré soulyé a-w.
 • Lè-w fin' manjé, ou ka di moun-la ki mété-pyé-a-w-anba-tab “Mèsi pou manjé-la!”
 • Lè yo envité-w, avan dé simenn pasé, ou ka kriyé yo oubyen ékri yo anlè on ti-kat: “Mési pou envitasyon-la !”

Adélala!

Kréyòl sé osi on istil dè viv obidjoul épi pibèl mannyè a lakou-kréyòl. Bèl mannyè kréyòl sé fè atansyon a'w é frékanté bon kan a tout moun. Atansyon pa kapon. Nou tout tini bon é mové koté, sé balansé lé-dé ki mèt.

Chui-chui-chwari (Chuchotement): lè-w vwè on moun byen-janti épi'w, pa jen chèché sav si'y pé mové. Pouki? Si'w chèché movèzté a on bon moun, i pé rivé fè-mannèv é rédé'w touvé sa'w ka chèché.

Domino ka rimé an pangal mé i pa ka jwé an pangal. Tini on pliralité larèl ki rédé lézansyen kyenbé réd é pa moli. An ka ba zòt uit fondalnatal kréyòl... toujou a on sèl lèspwi.

Prèmyé larèl a bèl mannyè kréyòl.

Bèl bonjou ka montré chimen. Antanlontan, si'w té kontré on moun an lari, ou pa té di'y bonjou é apwé ou té rann vou kont ki ou paka touvé chimen a la'w kalé, i té ka voyé'w adan onpakyèt dimitou. Di on moun bonjou sé montré'y ki ou vwè'y. Lè'w vwè'y, i ka viv.

Bonjou-bonswa sé on dousin ki paka oblijé'w frékanté moun-la. On bèl bonjou ka wouvè kyè, wouvè pót, wouvè pòch é tout kalté tou. Sé on médikaman. Gyéri moun épi on ti bonjou!

 • Bonjou misyé!
 • Bonjou madanm!
 • Bonjou mésyézédàm!
 • Bonjou manmzèl!

Dézyèm larèl-la. Pangad! Mété'w an zafè'w !

Ki zafè a'w bèl, ki'y mélé, sé toujou mété'w an zafè'w! Séta'w. Sa pa bon pou lèspwi é lasanté-byenmèsi dè lévé-faché, anplis épi moun ki pa fè-w ayen. Si-w lévé-mové, ay maché, ay najé, ay hélé anbwa, priyé bonDyé kisasayésa, mé pa pwan sa anlè moun.

Si'w tris sé onòt zafè. Lè'w ka zagalé é kritiké lantouraj a-w, non sèlman yo ké malmenné'w kon chapèdbangn mé ou ké anchinponntong èvè-w-menm é lèspwi a'w paka anplas a'y.

Pisimyé ou mandé'w pouki ou anrajé anvré, ki annanfè épi lézòt. Pli souvan ki rarman, nou ka chèché moun tren initilman,pas moun pa fè sa nou vlé yo fè. Pouki yo ké fè sa nou vlé, lè nou-menm paka fè sa nou vlé? Défwa, akokodo asi sa ki akaba (à cheval sur le passé), nou ka anrajé kon chyen ki manjé gyèp an ronm; toufwazékant, sakrifyé dèyè pou'w vwè douvan'w pa fèt pou chyen.

Pa fè-an makyé sa an pa makyé. Tini dé travay ou pé pa fè si' w pa angajé (s'investir) é ou pé pa angajé'w si'w pa kòlè, kivédi kòlè pé kréyatif. Kay pli anrajé ki anlo grangrèk? Men... yo ka fè kannal pou kòlè a yo pa débòdé, sétadi yo ka mofwazé-y an liv, an èspò, an chanson, an fré... pou yo é lézòt pé pwan douvan avan douvan pwan.

É la nou ka vin' an twazyèm-la. Sé lakonésans ki bay.

Zò ké di mwen, chak moun tin' vérité a yo. Défwa, lakonsyans ka mété lalimyè asi dé vérité ki ta tout kalté moun. Bon. Si'w pa ni lakonésans é ou tann onvérité, lapè pé varé'w é kon kayakou ou ka fè dèyè, anrajé kon kong ou ka ataké, ensolanté é kriyé moun tout kalté kouyounadri ki pasé an tèt a koko a'w. Pa-konèt karakyen (mauvais).

Si'w sa li é ékri, ou pé rivé a admèt ki pou nou tini lakonésans, tala ki ké libéré nou dè èsklavaj-a-konyéla (néo-colonialisme), fò nou vwè é aksèpté défo é vis an nou, wouvè tout fal an nou pou nou kouté-pou-tann légranlèspwi ki konèt. Yo la .

Mofraz (Transformation) vlédi woukréyé-nou, hosé nou, woulévé nou-menm. Ka ki pli bèl mannyè kisa? Tansèlman, ago ...

Katriyèm larèl-la : Bèf i paka jouké ka vin' mové.

Travay vlédi ”torture” an lang laten, pétèt davwa avan ou pwan on bon labitid, ou ka fòsé. Fòsé-la rèd. Si jòdla ou atann asi gouvèlman pou ba'w travay, ou ké ankakakòk. Si'w férèd-chyen, anmègdasyon ké rann vou faychyen é ou ké valé tankoun é bélékwé, alòskidonk, si yo ba-w travay sa luil, si yo pa ba-w, pa jen rété ayennafè.

Lè'w okipé a ki makyé kréyòl, ki li nich-twèl kréyól, ki konstwui kaz, ki fonséyè, ki jwé mizik, ki fè désen, ki balayé lakou onèksétéra, pa-konèt ka touvé'w antiché a sa'w ka fè, é i ka fouté'w lapé. Bon lapé mapipi (puissant).

Antouttan té tini tout kalté ti okipasyon, dépi fiktosè a marengwen jiska kwenkwennè (veilleur) a kwen-lari. Pòtalans-la sé touvé say ka ba lèspwi a'w fòs, é pou'w vin' tèk (parfait) an sa'w ka fè, fo'w kréyatif, kivédi an kontak èvè'w-menm. Apa pyankanm-pyakanm (cahin-caha) ni plapla (crabe). Ou oblijé enmé sa'w ka fè touplen, anpil-anpil, fò'w pasyoné. Pousa, pani bizwen lajan; on sèl biten ou pépa pani sé anvi. Anvi sé on doukou-filing ajé ki ka pri-w asi sa-w ka fè... arékaba! Si'w pani sa, sé lésé sa tonbé.

Pasyon sé on plenfòs. Lè'w anchouké an okipasyon a'w, ou ka travay san fòsé, toubòlman, natirèlman, aladyèz, toultan, nawflaw (sans difficulté), jiskatan ou fè'y kyoussssss!!! adoumanman, san chonjé. Pou'w rivé la, fo'w kyenbé rèd é pa moli.

Kyenbé rèd é pa moli sé tout' on tèknik kréyòl toujou véyatif an tap-zip, ahak-onòy, atètipo, pa ni bwi an zafè a'w pou'w pa pèd fil a'w é pa lagyé. Sé la ou ka mofrazé an GRANLÈSPWI. Avan'w rivé la, sé onmas bat (labeur). Sa dri. Konba é déba a la vi rèd. Sa pa fasil. Lè'w angajé, kayas-la ka tanté'w. Sé tra a'y.

Pa mélé mwen! Lè'w kréyatif ou pani tan vwè mizè menm si ou an mizè. Lakonésans ka wouvè zyé a'w pou'w yé sa'w vlé yé, fè sa'w vlé é tini tousa'w bizwen: bon libèté!

Hé! Sé lakonésans ki bay.
Pou'w viv an grandlo,
apwann bwè dlo a'w.
Pou-w bwè dlo a'w,
touvé sous a'w.
É sous a'w yenki la owa'w!
Mi bèl mannyè kréyòl mi!

Senkyèm-larèl-la. Bay sa'w ni a bay san lagyé kangn !

Kangn'la sé on zagalakatéléman. Kivédi, si'w ba on moun on biten yenki pou'y pé rann vou'y, ou an choukoultann. Kanta si'w ba on moun pou'w pé wouproché'y “Apwé tousa anfè ba'w...”, ou ké pli donan si'w pa bay ahak. Sa paka anpéché on men ka lavé lòt . Pou'w sa bay, fo'w sa wousouvwè. Pou'w sa pwan, sa byen dè sav ki apatala ou ka fè byen la ki ka rann vou-y . Rapyannè toujou ka fè'w vwè say ka ba lézòt, janmé sa yo ka ba li é... la pli bèl toujou anbala bay.

Donans sé savé ki tousa i asi latè sé ta'w laka ta'w, sa ki vlé sa ki mandé. Si'w mandé bonDyé, I ké voyé on moun. Pou'w sav ki moun, fò'w toujou omodèhèp. Pa mélé mwen! Ou pépa ba moun sa'w patini. Sa'w ka bay, sé sa yo ké ba'w. É menm pli maléré-la toujou ni on biten a bay. An nou konmansé ba moun sa nou-menm vlé résèvwa: on koudmen, onbonlèspwi. An nou ba yo kyè, on bon ti-pawòl... kréyòl. An ka ba zòt on ti-zyédou.

Pwan sizyèm-la : Mèsi ka bay plis.

Tini ki ka kwè ki si yo di on moun mèsi pou on biten, yo ka dwé moun-la. Pon moun pa'a dwé pon moun. Prèmyé biten on ti-bébé kréyòl té ka apwann sé “SSSI”. Mèsi apa on mo ou ka di yenki pou fè moun plézi , mé l è on moun di'w mèsi, santi ki jan sa ka ba'w lafós é lavayantiz. Lè-nou di on moun mèsi, kòmdifèt, nou pito ka di nou-menm mèsi ki nou atiré sa pouki nou ka di mèsi-la. É pli-nou di mèsi plis filing a mèsi-la ka kréyé on sitiyasyon pou-nou di mèsi. É ankò, pli nou di mèsi pou sa nou ja ni, mwens nou ké vwè sa nou patini é plis nou ké ni. Pa kwè sa an ka makyé! Éséyé, òksèvé é ba'w filaj (lâche du lest, détend toi) pou'w pwan tounan a uityèm larèl-la!

Mèsi !

Mi-y ! Bèf kaka pou sali savann, sé dèyè'ay ki sali.

Ou ka rékolté, sa'w simé. Tousa nou ka fè ni on fòs. Pa fè moun sa'w pa vlé yo fè'w! Tala i ka malpalé on moun ba'w, sé menm biten i ka malpalé'w ba on òt moun. Sé on larèl adan on larèl.

Sa ka fè-an chonjé Manzè Louise Micaux Bastè, profésè matématik an mwen. I té ka di “ Zò pa'a konpwann fwansé? An ka'y ba zòt li an lang a zòt. On téorèm sé on pwensip. On pwensip sé on kòz. Kòz-la sé pouki sa sa ka fèt konsa? Tini byen on kòz pouki sa konsa é pa konsa. Si zò touvé kòz-la, zò ké touvé rèstan-la. Sa pa pli konpliké kisa .” J an ou ranjé kabann'a'w, sé jan ou ka dòmi. Dépi'w sav sa, pani pwoblèm.

Finaldikont. Uityèm larèl-la: Pa ni gran zafè.

La vi senp. Travay an nou sé konpliké'y. Ka-w vlé fè? Pou nou konpwann é suiv bèl-pawòl a lézansèt, fo-nou fouré an kabèch an nou, ki nou tout, kalanswa, gwokyap, pacha, avoté, zannimo, gwolous, gran, savan, kouyon, maléré, bon, modi, béni, piti, ayen-ditou, tout ras, tout koulè... nou tout anlè zékal a koko-la ki latè-la, wè! nou tout'sé yònn-ansanm-ansanm abò menm kannòt-la. Sé menm-biten-menm-bagay. Zò pé disa gra épé. Bèl kon soulyé bèl sé atè pou'y maché . Nou pa bizwen frékanté tout moun, mé sa pòtalans ki nou rèspèkté tout' kalté.

Ki lidé an mwen? Onfwamenm, sé ki omwen onsèl moun, lè'y li sa, i di “An sav tousa ou. Sé dé biten tout moun sav. Tala i makyé sa-la pa envanté angnen.” É sé sa an ka fè. An pa konpliké. An ka pwan saki ja la, té la é ké toujou la kon le a la, é an ka lélé ti-bébélé pou sèvi zòt tou cho. La'y pann i sèk. Papliskisa. Pa ni gran zafè!

Mèsi anlo pou tan a zòt!

Maksèt Olsòn (makyè)

ContactRéactions

 Je suis ravie d´être considérée comme une de tes amies. Ma chère Maxette, je suis toujours étonnée que tu arrives à te protéger par je ne sais quelle force. Peut-être par la force que t'a passé ta grand-mère?
Wuokko Knocke
Co- crivain avec Fredrik Hertberg du livre Mångfaldens barn söker sin plats (Les enfants du monde cherchent leur place) at the Swedish Center for Working Life, 13 novembre 2005.
 

 Je voudrais dire que c'est une description très vrai!! Super bien Maxette! - Erik Sandhill Gestionnaire de crises à la Défense et Sécurité de la Coopération internationale, 9 juin 2005.
 

 Ma chè Maxette fout rou fo ,fout ou ni talent ma chè, fok moin vini rété ba bo rou, pou moin pé ça meté talent moin en valè, ou cé en véritable inspiration, ou ca meté l'esprit a rou en service a rou, toùt ça ou ka dit tellement vraie, moin ka trouvè réponse a toute zafè en moin just by reading you, yes moin ka palé anglé now, mon ka mélangé çafait a. Rété catchilé en lè lenmisè a rou pa ka fai rou avancé one bit, rété aidé laùt moun a la pa ka avancé one bit. TOUT ça y ka fai rou, y ka tchien bè rou a la traine, y ka ren rou enragé, y ka fai rou pèd têt a rou. MAXETTE fout ou ni bel parol en ba langue a rou, MECI ma chè, moin ka trouvé tout réponse moin bisoin a dan recettes a rou LOVELY. Atuellement moin ni bisoin metè li en practice... Moin remarqué ke moin ka lévé enragé tot ban man pou an ayin ditout, moin pa aimin ça même, i fok moin changé moin pou moin pé trouvé la PAIX. YOUR DESCRIPTION IS SO REAL , I AM GOING TO STOP BEING MISERABLE, THERE IS NO REASON FOR IT. MUCH MUCH LOVE. - Véro, Californie 8 juin 2005.
 

 Bravo Maxette, heureusement que tu es là pour nous rappeler les belles manières. Nous vivons dans un monde où dire "bonjour" est synonyme de "dragué" à en croire la réaction des gens. Autrui n'y est pour rien si nous "lévé en lè pié gauche". Tu veux faire partager ton savoir, tout de suite "ou trété dè filosof". Même ci tu n'attends rien en retour un "mèci" te fait chaud au coeur. "Yo préfèré di mové bitin en lew" "mè sa yo pa save la sé kè sa ki pa bon pou zoua pa bon pou kan'na". Maxette, tu as choisi un sujet qui touche tout être humain quelque soit sa race. "kouté pou tan'ne é tan'ne pou kompren'ne.
En ka bo Maxette. - Maryse, chanteuse de zouk, Paris 12 jan. 05.

   
 Bravo Maxette pour ton reportage sur la visite de Dagmar Glemme à Blumenau au Brésil. Une occasion d´apprendre qu´il existe une communauté d´origine germanique au Brésil! J´avais entendu parler de communautés semblables au Chili et en Argentine mais pas au Brésil. A quand le reportage sur Dagmar en Martinique-Guadeloupe? - Brigitte, 12 déc. 04.
  
 
 I am Ling, from China. I am a chemistry´s teacher at the university. I have read Maxette's article `Six good manners in Sweden` in English transcription and I like it very much. Actually, in China we have some similar good manners like the ones Maxette described in her nice article. However, people seems forget those good manners today. I hope to translate this article into Chinese so that my people can read it. I wish this article can remind them the good manners we lack of today and hope it can help the people from different countries can learn from eath other and understand eath other better. Your sincerely. - Ling Li, 9 déc. 04.
 

 Merci, Maxette, de nous avoir rappelés que les belles manières sont
universelles même si leur application varie de pays en pays. En cette saison des fêtes 2004/2005 on ferait bien de ne pas oublier La cinquième règle qui nous rappelle que l'acte de donner constitue sa propre récompense. Si tout le monde pouvait être satisfait avec ce qu'il avait le monde serait meilleur. Paix, joie, et lumière à tous. Ann Crawford Kopchenkov, USA, 1 déc. 04.
 

   Salut Maxette,
En voilà un site instructif! Et un CAPES de langue créole! Quelle bonne nouvelle! Brigitte - Professeur de français à Stockholm, 27 oct. 2004.
  

  En lisant ton article, j'ai pu revivre ta chaleur et ton attention qui m'étaient apparues. Merci de m'avoir fait partager ce beau texte ! - Julia, 13 oct. 04.
 

  Alé monté moko-boula répété lè mo 7 fwa monté pi wo an menm boula-la. WOULO ba Maksèt,ou sé on mèt-fèt-danm. Padavwa lè ou an nannan-la dé lè ou pa ni gou-a manjé-la. Mwen an sé Kolen SERIN gwadloupéyen ka viv an didan vant-a-bèt-la é an ka chanté,boula,maké èvè'w Maksèt. Kriyé... lé répondè. Aléliron. - Kolen Serin, 6 oct. 04.
 

  Bel pasaj, kon yo ka di an kréyol Matinik ! Alos, ou ké jwenn titak moun ki ké vréyé bon zoy anlè'y, moun ki ké di ou ka maké on kréyol ki "pep-la", "péyizan-la", pa ka konpwann. Men lè ou gadé, sé gran défansè a "pep" lasa, yo ka woulé adan 4/4 oben adan BMW. Sel biten ou pé réponn yo sé: manfou a zot ! Lè ou ka maké on lang (sé sa sé tèbè-la pa ka konpwann), ou oblijé woulé aléka dè chimen a pawol tou léjou. Lékriti diféran dè pawol. I tini on dot lojik. Lè ou ka maké on biten, sé pou moun ki pa an kontak direk avè'w, tandiskè lè ou ka palé, moun-la douvan'w (oben i an bout a fil a téléfòn la). Sé pou sa tout lang ni on "nivo maké" ki artifisiel, ki diféran dè pawol popilè la. Eskè sé moun-lasa konpwann kè "Mahabarata" maké adan patwa a péyizan zendien ? Enben, sa ki bon pou hindi bon pou kréyol osi. Kréyol maké pou tini dignité a'y, grandè a'y é sé sa vou, Makset, ou ka chaché fè magré ou lwen. Woulo ba la Sied antouléka ! - Raphaël Confiant, 5 oct. 04.
 

  Excellentissime, un délice d'humanisme à savourer à la petite cuiller. Et à mettre en application. On en redemande ! - Jean-S. Sahaï, Guadeloupe, 1 oct. 04.
 

  Quel travail de traduction! En tant que traductrice ne comprenant pas le créole, j'ai lu l'édito en francais sans "sentir" (comme nous le disons dans notre jargon de traducteurs) la version originale. Et ça, c'est une preuve d'habileté et de connaissance des 2 langues! Une traductrice vient peut-être de naître! À suivre.... - Odile Buium, 29 sept. 04.
 

  Chè Maksèt,
an syédwa mwen menm, alòs an ka di-w "Mési pou edito-la!" Quel plaisir de lire un texte sur la Suède en créole, probablement un moment historique! Bravo! - Karl Gadelii, 26 sept. 04.
 

  Bravo pour l'édito: ton créole est clair et compréhensible, sans être simplet. - Gerard Dorwling-Carter, 25 sept. 04.Belles manières créoles

et

Six belles manières en Suède


La créole

La créole par Dagmar Glemme, suédoise d´origine allemande.Vivre dans un pays, c´est aussi s´imprégner de son savoir-vivre. Je vous offre en six-quatre-deux, six belles manières suédoises.

 1. La ponctualité
 2. La planification
 3. Tenir sa parole
 4. Faire le bien pour soi
 5. Se déchausser...
 6. Merci pour l´invitation / Merci pour le repas
 • 1. En Suède si vous n´êtes pas ponctuel vous serez exclu. La devise est “Sverige i tiden”, “La Suède à travers le temps”. C´est écrit sur la couronne suédoise. Si vous avez rendez-vous avec un suédois et vous êtes en retard, aucune excuse, aucun développement, aucun pardon ne vous tirera de là. Vous serez classé: il ou elle n´est pas à l´heure.
 • 2. Planifier est important. C´est un grand pays avec peu d´habitants, aussi planifier les aide à savoir ce qu´ils veulent vraiment, viser, visualiser et réaliser.
 • 3. Pour un suédois “Donner sa parole est sacré”. Jusqu´à présent, lorsque les suédois de ma génération promettent, ils tiennent leur promesse. Ils n´ont qu´une parole. Et se vanter n´est pas du tout de bon ton. Plus un suédois est influent, plus il est simple. Seul l´acte vous définit.
 • 4. Faire le bien pour soi, c'est-à-dire contribuer à la société, contribuer est donner de soi-même.
 • 5. Il est bienséant de se déchausser avant de rentrer dans une maison.
 • 6. Remercier l´hôte ou l´hôtesse à la fin d´un repas est une courtoisie quotidienne.
 • Lorsque vous êtes invité à un dîner, un buffet ou une fête, il est absolûment de rigueur de téléphoner ou d´envoyer une petite carte écrite: “Tack för senast!” ou tout simplement “Merci pour l´invitation!”

Adélala ! (le cri de la marchande créole qui demande de l'attention!)

Nous savons tous qu´être créole est aussi appartenir à la racine d´un savoir-vivre d´où les plus belles manières de la cour créole. Les belles manières créoles veulent que nous nous donnions de l´attention, que nous nous faisions du bien et que nous fréquentions le meilleur côté de chacun. Prudence n´est pas lâcheté. Nous avons tous un bon et au mauvais côté. Équilibrer cette paire est une autre paire de manche.

Chuchotement : Lorsque quelqu´un vous montre son aspect de Jekyll, ne chercher jamais à voir sa face de Hyde. Pourquoi? Parce que comme la femme de Barbe-Bleue, il se pourrait que vous trouviez ce que vous cherchez. On brasse les dominos pêle-mêle avant de les jouer mais ils ne se jouent pas n´importe comment. Il y a des règles à respecter. Suivez avec moi les huit règles fondamentales créoles... toujours d´un seul esprit.

Première règle des belles manières créoles.

Bonjour vous montre le chemin. Le salut est très important dans la société créole. Il est une marque de vénération à l´esprit en la personne. La conjuguaison du verbe saluer, initie aux belles manières. Celui que vous saluez, vous montre le chemin avec joie. Naguère, si vous rencontriez une personne sur votre route, que vous ne la saluiez pas, et qu´ensuite vous vous rendiez compte que vous ne trouviez pas votre votre chemin, et que vous le lui demandiez, elle vous envoyait à perpète.

Ne craignez jamais de montrer le signe quotidien de respect à votre entourage. Une attention qui ne vous oblige pas à une fréquentation ou une longue conversation. C´est juste une... attention!
Auparavant, ce manque d´amabilité était un affront. Certains adultes pouvaient vouer au diable ceux et celles qui ne les saluaient pas, parce que c´était un refus de reconnaître leur existence. Et si vous refusiez l´existence à un être, vous n´aviez aucun droit d´exister vous-même. Un salut ouvre le cœur et les portes. Souhaiter un bon jour embellit non seulement la journée des autres mais d´abord votre journée. Dans tous les pays créoles, lorsque vos yeux tombent dans les yeux de quelqu´un, parfois juste un signe de tête ou un petit clin d´œil dans une foule, suffit pour signifier à l´autre son droit de bien être.

 • Bonjour monsieur !
 • Bonjour madame !
 • Bonjour messieurs dames !
 • Bonjour mademoiselle !

Gare à la deuxième règle: Soyez toujours de bonne humeur!

Quelque soit votre état mental, soyez toujours de bonne humeur! Il n´est pas sain de se lever de mauvais poil, en rageant contre des gens qui ne vous ont rien fait. Si vous vous réveillez du pied gauche, allez marcher, nager, gueuler dans les bois ou priez Dieu etc. mais ne passez pas votre rage sur les autres.

Si vous êtes triste, c´est autre chose. Lorsque vous ragez et critiquez votre entourage sans raison, non seulement vous vous ferez inutilement des ennemis qui risquent de se venger mais aussi vous serez mal dans votre peau.

Vaut mieux se demander ce pourquoi nous sommes réellement fâchés qu´en vouloir aux autres ne serait-ce que d´exister. Le plus souvent, nous pestons contre les autres parce qu´il ne font pas ce que nous voulons qu´ils fassent. Pourquoi feraient-ils ce que nous voulons, lorsque nous-mêmes ne faisons pas ce que nous voulons? D´autres fois, à cheval sur le passé, nous enrageons comme des chiens qui ont mangé des guêpes dans du rhum, toutefois, sacrifier le passé pour avancer n´est pas fait pour les chiens.

Surtout pas de malentendu, je vous prie. Il y a certes des métiers qu´on ne saurait exercer si on ne s´engageait pas, aussi la colère est parfois le moteur de l´engagement, c´est à dire que certaines insatisfactions peuvent être manifestement créatives. Des intellectuels, artistes, révolutonnaires ou politiciens sont souvent emplis de courroux mais... ils le cannalisent intelligemment afin d´éviter son débordement, en s´exprimant de différentes manières soit en écrivant des livres, des chansons, en jouant de la musique, en conférant, en faisant de la peinture, sculpture etc., au service d´une cause, afin de s´aider et d´aider les autres à se transformer et avancer.

Et là nous voilà à la troisième. Le savoir porte toujours ses fruits.

Certes, à chacun sa vérité, mais parfois la conscience nous éclaire sur des vérités qui nous appartiennent à tous. Bien. Quand on n´a pas le savoir, à la moindre vérité, la peur s´empare de nous et pusillanime nous reculons et telle la furie francaise (la furia francese), nous attaquons, invectivons et pestons contre le monde entier. On pâtit souvent de son ignorance.

Avec deux sous de jugeote, il se peut que nous admettions qu´afin d´obtenir la vraie liberté, celle qui nous libèrera du nouvel esclavage qu´est le néo-colonialisme, il nous est sine qua non de nous accepter nous-mêmes entièrement avec nos défauts et nos qualités et d´être attentifs aux leaders de la connaissance. Ils sont là. Transformation signifie nous recréer, nous édifier, nous élever, nous magnifier. Quelle belle manière créole !
En vue de se transmuer, soyons vigilants à la ...

Quatrième règle: Oisiveté est mère de tous les vices.

Travail signifie ”torture” en langue latine, peut-être parce qu´avant de prendre une bonne habitude, on doit s´efforcer. L´effort est vaincre la résistance. L´opposition ne se laisse pas faire volontiers. Si de nos jours vous attendez du travail du gouvernement, vous serez en caca de coq. Si vous êtes ferreur de chiens, leurs puces et les emmerdements vous rendront méchant et vous vous nourrirez de clopinettes, donc si on vous emploie c´est parfait, sinon ne restez jamais inactif.

Quand vous êtes occupé à ou écrire le créole, surfer sur Internet, faire la maçonnerie, être fossoyeur, jouer un instrument de musique ou balayer la cour, etc. l´ignorance vous trouve plongé, concentré et absorbé à ce que vous faites et vous fiche la paix. La paix est puissante.

Dans tous les temps, il y a toujours eu toutes sortes de petits métiers: de “fliktoxeur” (sorte de démoustication des années 50) de moustiques jusqu´au veilleur au coin de la rue. L´essentiel est de faire ce qui donne des forces à votre esprit et se parfaire, s´améliorer, et puisque nous sommes poussière, s´abonnir requiert un bon souffle de créativité. Pour cela il ne faut surtout pas tergiverser. La condition est de faire de ses activités, sa passion. La passion n´exige pas du tout de l´argent mais le désir. Le désir est un dynamisme qui vous retient à ce que vous faites. Aucune réalisation ne s´opère sans désir et sans passion.

La passion est une omnipotence. Répétons le bel-air (air de gwoka) : enraciné à ce que vous faites, vous travaillez sans effort, tout bonnement, naturellement, élégamment, tout le temps, sans difficulté jusqu´à ce que vous soyiez apte à l´exécuter sans pensée: c´est le talent. Mais avant d´atteindre ce stade il faut kyenbé rèd é pa moli (tenir bon!).

Kyenbé rèd é pa moli est toute une technique créole de concentration où l´attention, le calme et la foi revendiquent une présence d´esprit assidu dans le but de ne pas perdre le nord. C´est dans cet état qu´on se métamorphose en un grand esprit. Une mutation non sans un pénible et patient labeur. Ce n´est pas facile. Rien n´est gratuit. L´engagement a ses revers, il doit franchir bien des obstacles, entre autres la tentation de l´argent.

Encore pas de malentendu! Lorsqu´on est créatif, on ne voit pas de la misère même si elle crève les yeux. Le savoir, la connaissance, la lumière vous ouvrent les yeux dans le but que vous soyiez ce que vous voulez être, faire ce que vous voulez et avoir tout ce que vous désirez.

Hé Le savoir porte toujours ses fruits.
Cueillons les !
Pour vivre bien,
Il faut apprendre à bien vivre.
Pour apprendre à bien vivre,
il faut trouver sa source.
Et notre source est... en nous.
C´est le savoir-vivre créole !

La cinquième règle. Donnez ce que vous avez à donner sans lâcher votre kangn (sans vous plaindre).

Les plaintes sont des expressions de mécontentement qui se convertissent en reproches qui sont des résidus de la déception. Et qu´est la déception si ce n´est le ressentiment éprouvé parce que les autres ne font pas ce que nous attendons d´eux, justement parce que nous ne faisons pas ce qu´ils attendent de nous? C´est ainsi que "la kangn" est un solide cercle de mesquineries, de mauvaise foi et de flemme. Si vous donnez uniquement pour avoir en retour, vous vous mettez le doigt dans l´œil. Et si vous donnez dans l´intention de reprocher ”Après tout ce que j´ai fait pour toi, lui ou elle...” vous serez plus généreux si vous ne donnez rien. Ce qui n´empêche pas une main de laver l´autre, c´est à dire de s´entr´aider, en sachant clairement que personne n´aide personne sans s´aider soi-même. La vraie générosité exige le don de réception, à savoir que ce n´est pas celui à qui tu fais du bien qui va te le rendre. Un avaricieux voit ce qu´il donne et pas ce qu´on lui donne.

La magnanimité est admettre que toutes les richesses de l´univers nous appartiennent. Demandez et vous recevrez est une belle parole. Si vous demandez à Dieu, il enverra un être humain. Quant à savoir qui, un esprit alerte est capital, puisque Dieu seul le sait.

Pas de malentendu. Il est impossible de donner ce que vous n´avez pas. Ce que vous donnez est ce qu´on vous donnera. Et même le plus pauvre a toujours quelque chose à donner. Donnons volontiers un sourire, un soutien, une bonne pensée, un encouragement, une belle parole... créole. Je vous donne un petit clin d´œil.

Prenez la sixième: Merci enrichit.

Il y a de ceux qui croient que remercier quelqu´un est lui devoir. Allons donc! Personne ne doit rien à quiconque. Nous ne sommes obligés à rien. Le premier son qu´un bébé créole apprenait est “SSSI”. Merci n´est pas un mot qu´on dit seulement pour faire plaisir aux autres mais ressentez la force qui s´empare de vous lorsque quelqu´un vous dit de tout cœur “Merci !”

Remercier quelqu´un est en fait se remercier soi-même d´avoir attiré ce pour ce dont pour lequel nous remercions. Ce sentiment de gratitude crée des raisons pour remercier. Et mieux, plus nous remercions pour ce que nous avons déjà, moins nous pensons à ce que nous n´avons pas et plus nous nous enrichissons. C´est la richesse créole! Ne croyez pas du tout ce que j´écris! Faites en l´expérience vous même! Observez et lâchez du lest, détendez vous afin de prendre le tournant de la huitième règle!

Merci !

Et la voilà ! Le bœuf défèque pour salir la savane mais il ne salit que son derrière.

A vouloir salir les autres, on se salit soi-même. On ne récolte que ce que l´on sème. Tous nos actions génèrent une force motrice. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu´on vous fasse! se rapporte à la science de la logique. Celui qui vous dit du mal des autres est le même qui dit du mal de vous, est une règle dans une règle.

Cette cohérence me rappelle mon professeur de mathématique, mademoiselle Louise Micaux qui disait: “Vous ne comprenez pas le français. Je vous l´explique dans votre langue. Un théorème est un principe. Un principe est une cause. La cause est le pourquoi cela se fait comme ça. Il y a bien une cause de pourquoi cela se fait comme ci et pas comme ça. Si vous trouvez la cause, vous trouverez la solution. Ce n´est pas plus compliqué que cela.” Comme on fait son lit, on se couche. Quand on le sait, il n´y a pas de problème.

En conclusion. Huitième règle: En toute simplicité.

La vie est simple. Nous nous faisons un devoir de la compliquer. Ka-w vlé fè? Que faire? est le soupir de compassion créole. Afin de nous inculquer le savoir-vivre de nos ancêtres, nous devons d´abord nous fourrer dans la caboche que nous tous, riches, pauvres, avortés, animaux, grands, petits, savants, idiots, bons, maudits, bénis, bon-à-rien, toutes les races, toutes les couleurs... nous tous sur l´écale de coco qu´est la terre, oui! nous sommes tous à bord du même canot. C´est l´unification! Aussi beaux que soient les souliers, ils marchent par terre. Nous n´avons pas à fréquenter tout le monde mais nous devons respecter chacun de nous.

Mon intention? Ici et maintenant, c´est qu´au moins une seule personne, quand elle m´a lu se dise ”Je sais tout cela. Il n´y a rien de nouveau dans ses règles. Cet écrivain ne nous apprend rien.”

En effet, Je ne suis pas compliquée. Je n´invente rien. Je m´acquiers tout simplement ce qui est là, a toujours été là et sera toujours là comme le a LA, et je fais ma petite popote dans le but de vous la servir bien chaude. Advienne que pourra. Voilà. En toute simplicité.

Merci de m´avoir lu!

Maxette Olsson (écrivain)
Stockholm 22-09-04

     

Six belles manières en Suède.

Traduit en chinois par ....

chinois

 potomitan.info