Non a bon-anj a-w

© 2007-2016 Maxette Olsson


L'ange de messages
L'ange de messages, Peinture de Dagmar Glemme

Ou fèt koté 23 juiyé et 27 juiyé.

Non a bon-anj a-w sé NITH-HAIAH

I fanm

Priyè ay:
Bon-anj NITH-HAIAH!
Bon sans sé santi plenfòs a-w an tout biten. Bon sans sé entélijans enfinisab a-w. Bon sans sé rété trankil pou an toujou kouté bon lidé an mwen. An toujou ka fè mirak épi kwayans a-w é bon sans a-w. Sé pouvwè an mwen. Mèsi!

Ésans-syèl ay sé: BON SANS

Don a-y sé: Kwayans, Maji a BonDyé, Mirak, Lapé, Kouraj, Entélijans, Bon, Kyenbé, Pa jen lagyé

Non a bonanj-gadyen a-w

© 2007-2009 Maxette Olsson


Mi non-kaché a bon-anj aw.

Ti liv-lasa, sé BonDyé ki voyé-y ba-w. Adan-y ou ké touvé non a bon-anj a-w é kouté sa byen! Non a bon-anj a-w, sé non-kaché a bonDyé, GRANLÈSPRI PLENFÒS-LA andidan-w.

Si ou voyé mwen fè on konmisyon, pou an fè-y byen, fo an fè-y èvè lèspri a-w. É lèspri a-w, sé-w. Pou-y té pé fè konmisyon a bonDyé-Papa-y, Jézi byen di ki li-menm sé Papa-y. É sé la yo ba-y on pakyèt kou, on wélélé kou menm.

Sé pou di-w, ki on anvoyé dèDyé, sé on anvoyé dèDyé. Kwè an bon-anj a-w, sé kwè an alyansman a-w èvè bonDyé-Plenfòs. Ki-w kwè oubyen ki-w paka kwè, fo-w kriyé “BonDyéSégnè!” omwen on jou an vi a-w. Bèl pawòl a lézansyen sé ”BonDyé bon!”.

Tansyon souplé! Avan ou kontinyé li, fo-w sav ki an enmé alé an tout kaz a BonDyé mé an pa fanatik, an pa èsklav é an pa adan pon sèk. Tousa pou di-w ki... kèlkanswa kalkil an mwen, anka rèspèté kwayans a tout moun davwa... chak moun kakwè silon bizwen, édikasyon, konprinèt é tandézon a yo, é nou tout ka fè sa nou pé é sa nou sav é plis nou sav, pimyé nou ka fè ankò.

Dépi an té toupiti, labbé Wali Bastè apwann mwen katéchis, ki BonDyé toupatou. Kon an pa té ka vwè-Y ponkoté, an chèché-Y toupatou anlè latè-zékal a koko-la, jiskatan an touvé-Y. Sé la an suiv ki, mandé a vwè BonDyé, sé konsidiré nou téké mandé fè penti a lè-la nou ka rèspiré-la. Alòspoudonk, alèkilé, piskè I toupatou la an yé, i dabò andidan an mwen é... yenki la owaw!!! Sé nou-menm ki la. Sésa!

Pou séla ki pa kakwè-la, an dakò èvè yo osi, pas séla ki ka kwè yo pa kakwè-la, pé ka kwè plis ki séla ki ka kwè yo kakwè-la. Omwen, yo ka kwè yo pa kakwè é... ki-w kakwè, ki-w pa ka kwè, fo pa-w pèd bobin fil a sèrvolan a-w ansyèl-la. Paskè... ki-nou kakwè, ki-nou paka kwè, nou sé sa nou ka kwè. Sésa ou!

GRANLÈSPRI PLENFÒS-LA, sé on pwansouf, pas nou pé pa viv san souf é kay plis plenfòs ki on rèspiré? Manman mwen té ka méné nou jik vòlkan Lasoufwiyè Gwadloup yenki pou on pwan-souf.

Pwan-souf-la, sé on gadé-andidan é ki nou vlé, ki nou vé pa, nou tout tini menm andidan-la. Yenkisa-répétésa! Alòspoudonk, lè nou ka di biten an kyè an nou, nou paka palé sèlman épi andidan an nou, mé osi èvè ta tout moun, padavwa nou tout sé YONN, kon tini on sèl bonDyé. Oupédisa! Sé sa yo ka kriyé priyéDyé-la oubyen priyé lé sen, ou priyé bon-anj a-w. Fré a pwiyè-la menm, ka mandé on ót liv mé mi on ti sis-kat-dé ba zót!
Kouté pou tann bèl lèspri kréyòl-la!

Pou-w fè on bon priyè, fò-w sav ki pwiyé sé kominiké, sé mété-w an kontak dirèk èvè bonDyé, sé lévé nanm a-w menm hotè ki-Y, sé mété-w an lalimyè-AY. É lè-w an lalimyè-la apwézan, toupannan ou ka mandé-Y sa-w vlé, òksèvé byen... ki LI bonDyé sav ki-Y toujou an kominikasyon èvè-w é ki-Y ja é jaka ba-w tousa-w bizwen é tousa-w vlé avan ou mandé-y. Pouki? Paskè Plenfòs-la, toujou ka pran douvan avan douvan pran. Sé fós AY.

Komdifèt, mèyè pwiyè-la menm, sé “Mèsi!” On bèl ti-pawòl kréyòl ka di-w “Mési ka bay plis”, sakivédi, lè-w ka di mèsi dè tout fondòk a kyè a-w, ou ka santi ou ja tini tousa-w vlé é tousa-w mandé. Idemdito chocolat à la vanille, sakivlé-sakimandé.
Toujou pa pèl fil aw!
Rézilta: Pou-w byen kwè an sa-w ka vwè, fo-w kakwè an sa-w pa ka vwè épi dé koko a zyé a-w, davwa sé sa-w paka vwè, ki ka mofwazé-y an sa-w ka vwè. Sé pou di-w ki... kwè an Bondyé ou Granlèspri ou Granmèt a Mannyòk-la oubyen an bon-anj a-w... (I tini on pliralité dè non), sé kwè osi adan-w-menm. Sa pa fasil mé bonDyé bon!

Kon adan tout biten, nou bizwen sav ki si tini Bon-anj, tini mové zanj, si tini bonDyé, tini Dyab. On pyès-moné ni dé koté mé... sé toujou on sèl pyès, adonk si-w vlé konèt mové zanj a-w, sa fasil-fasil. Ou ka yenki kalkilé bon kalité a bon-anj a-w pyé-pou-tèt.

É an ka di-w sa an tiwa-a-tab: lè-w vwè on moun byen janti épi-w, pa jen chèché sav si-y pé mové. Pouki? Kouté byen! Davwa si-w chèché movèzté a on bon moun é an menmditan sé lentansyon a-w ki mèt-a-lafè, moun-la pé rivé fè-mannèv é rédé-w touvé sa-w ka chèché.

Kivédi, toujou rété véyatif a lentansyon a-w! I anbafèy mé i plenfòs toubòlman. Pou-w byen pwofité dè plenfòs ay, fo-w tini lakonsyans. Lakonsyans sé fè tansyon a sa-w yé é a sa-w tini. É pou-w ni lakonsyans, fo-w atitré a sav sa-w ka fè. Fo-w an tap-zip é pa-dérapé ajékontinyé. Sé la tout travay-la yé. Anpil travay menm. É ponmoun pépa fè-y ba-w mé... ou pa tousèl. Pou-w suiv posésyon-lasa, fo-w toujou paré omodhèp fap! fap! fap! menm mannyè ki Bonanj a-w.

Chak moun tini on konmisyon a fè asi latè. Tanmwen sé ba-w dousin- kréyòl-la. Sa toujou on tilili pimyé frékanté Bon-Lèspri an nou. Sésa bonDyé vlé. Sé la Fòs a Lanmou-la yé é sé sa nou tout bizwen onfwa-menm asi zékal a koko-la. Pa yè, ni dèmen. Onfwa-la-menm! Sé tan nou, an nou pwan-y! Kaki pli bèl kisa!

Kon-w ka vwè, tini 72 bon-anj séparé an 5 jou.
An pa envanté angnen. Onkounan liv ja makyé anlè bon-anj. Pli vyé la, sé Bib-la. Nou toujou ka touvé sa nou ka chèché. Pou kont an mwen, an chèché, an touvé é an fè ti-bébélé an mwen pou ba Lèspri-la manjé.

Si-w vlé sav plis biten anlè bon-anj, gadé bilbliyotèk-la an li-la an dènyè paj-la. Liv makyé pou fè lèspri an nou travay, pou ba kò an nou band é pou ban nou lidé. Adan ti liv-lasa, ou ké touvé potalans a bon-anj a-w: don a-y, èsansyèl a-y é on ti-priyè si-w vlé palé ba-y.

Kalanswa tout kalakata an nou oubyen déba a gran-grèk é piti-grèk, ki nou vlé ki nou vé pa, bonDyé, Jézi, LaVièjMari, toulésen, bon-anj é tout biten té ja la, la, é ké toujou la. É si nou admèt, nou konswa, nou asépté, nou sav ki nou tout fèt pòtré a bonDyé, nou ké konpwann konmisyon a ti-liv lasa. Sé toujou bonDyé ki èspiré mwen sé priyè-la. “Kréyon a bonDyé pa ni gonm” kifè ou pé priyé tout zanj ou vlé.

É yenkisa-répétésa: pa jen obliyé di bon-anj a-w mèsi apwé chak priyè! Vo myé di twòp mèsi ki pa asé. Di mèsi menm pou sa-w pòkò jwenn. Sé konsa-w ka jwenn. Sé dé biten nou tout sav, mé anlo ka obliyé. Yo ka di mémwa a poul, mé si-w gadé on poul bwè dlo, ou ké woumakyé ki i toujou ka di bonDyé mèsi.

Mèsi dè fondonk a kyè an mwen, ki ou li é wousouvwè konmisyon-la! Kontinyé li-y é ba tout moun adan souplè! Lasyans a bonDyé sé tan nou tout. Mété-w an zafè aw! Bon anmizman!

Maxette-Jélièl

Bonanj-gadyens

© 2007-2016 Maxette Olsson

1. VEHUIAH (21 mwadmas - 25 mwadmas.)
2. JELIEL (26 mwadmas - 30 mwadmas.)
3. SITAEL (31 mwadmas - 04 mwadavwil.)
4. ELEMIAH (05 mwadavwil - 09 mwadavwil.)
5. MASAIAH (10 mwadavwil - 14 mwadavwil.)
6. LELAHEL (15 mwadavwil - 20 mwadavwil.)
7. ACHAIAH (21 mwadavwil - 25 mwadavwil.)
8. CAHETEL (26 mwadavwil - 30 mwadavwil.)
9. HAZIEL (01 mwadmé - 05 mwadmé.)
10. ALADIAH (06 mwadmé - 10 mwadmé.)
11. LAUVIAH (11 mwadmé - 15 mwadmé.)
12. HAHAIAH (16 mwadmé - 20 mwadmé.)
13. YEZALEL (21 mwadmé - 25 mwadmé.)
14. MEBAHEL (26 mwadmé - 31 mwadmé.)
15. HARIEL (01 mwa-jwen - 05 mwa-jwen.)
16. HEKAMIAH (06 mwa-jwen - 10 mwa-jwen.)
17. LAUVIAH (11 mwa-jwen - 15 mwa-jwen.)
18. CALIEL (16 mwa-jwen - 21 mwa-jwen.)
19. LEUVIAH (22 mwa-jwen - 26 mwa-jwen.)
20. PAHALIAH (27 mwa-jwen - 01 juiyé.)
21. NELCHAEL (02 juiyé - 06 juiyé.)
22. YEIAYEL (07 juiyé - 11 juiyé.)
23. MELAHEL (12 juiyé - 16 juiyé.)
24. HAHEUIAH (17 juiyé - 22 juiyé.)
25. NITH-HAIAH (23 juiyé - 27 juiyé.)
26. HAAHIAH (28 juiyé - 01 mwa daou.)
27. YERATEL (02 mwa daou - 06 mwa daou.)
28. SEHEHIAH (07 mwa daou - 12 mwa daou.)
29. REIYEL (13 mwa daou - 17 mwa daou.)
30. OMAEL (18 mwa daou - 22 mwa daou.)
31. LECABEL (23 mwa daou - 28 mwa daou.)
32. VASARIAH (29 mwa daou - 02 sèktanm.)
33. YEHUIAH (03 sèktanm - 07 sèktanm.)
34. LEHAHIAH (08 sèktanm - 12 sèktanm.)
35. KHAVAKIAH (13 sèktanm - 17 sèktanm.)
36. MENADEL (18 sèktanm - 23 sèktanm.)
37. ANIEL (24 sèktanm - 28 sèktanm.)
38. HAAMIAH (29 sèktanm - 03 mwa-oktòb.)
39. REHAEL (04 mwa-oktòb - 08 mwa-oktòb.)
40. YEIAZEL (09 mwa-oktòb - 13 mwa-oktòb.)
41. HAHAHEL (14 mwa-oktòb - 18 mwa-oktòb.)
42. MIKHAEL (19 mwa-oktòb - 23 mwa-oktòb.)
43. VEULIAH (24 mwa-oktòb - 28 mwa-oktòb.)
44. YELAHIAH (29 mwa-oktòb - 02 novanm.)
45. SEHALIAH (03 novanm - 07 novanm.)
46. ARIEL (08 novanm - 12 novanm.)
47. ASALIAH (13 novanm - 17 novanm.)
48. MIHAEL (18 novanm - 22 novanm.)
49. VEHUEL (23 novanm - 27 novanm.)
50. DANIEL (28 novanm - 02 mwa-désanm.)
51. HAHASIAH (03 mwa-désanm - 07 mwa-désanm.)
52. IMAMIAH (08 mwa-désanm - 12 mwa-désanm.)
53. NANAEL (13 mwa-désanm - 16 mwa-désanm.)
54. NITHAEL (17 mwa-désanm - 21 mwa-désanm.)
55. MEBAHIAH (22 mwa-désanm - 26 mwa-désanm.)
56. POYEL (27 mwa-désanm - 31 mwa-désanm.)
57. NEMAMIAH (01 mwa-janvyé - 05 mwa-janvyé.)
58. YEIALEL (06 mwa-janvyé - 10 mwa-janvyé.)
59. HARAEL (11 mwa-janvyé - 15 mwa-janvyé.)
60. MITZRAEL (16 mwa-janvyé - 20 mwa-janvyé.)
61. UMABEL (21 mwa-janvyé - 25 mwa-janvyé.)
62. IAHHEL (26 mwa-janvyé - 30 mwa-janvyé.)
63. ANAUEL (31 mwa-janvyé - 04 mwa-févwiyé.)
64. MEHIEL (05 mwa-févwiyé - 09 mwa-févwiyé.)
65. DAMABIAH (10 mwa-févwiyé - 14 mwa-févwiyé.)
66. MANAKEL (15 mwa-févwiyé - 19 mwa-févwiyé.)
67. AYAEL (20 mwa-févwiyé - 24 mwa-févwiyé.)
68. HABUIAH (25 mwa-févwiyé - 29 mwa-févwiyé.)
69. RAHAEL (01 mwadmas - 05 mwadmas.)
70. YABAMIAH (06 mwadmas - 10 mwadmas.)
71. HAIIAEL (11 mwadmas - 15 mwadmas.)
72. MUMIAH (16 mwadmas - 20 mwadmas.)